اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس اصول و مبانی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس اصول و مبانی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی شهری رشته جامعه شناسی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی شهری رشته جامعه شناسی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استف...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق نظری رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس روش تحقیق نظری رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی ارتباط جمعی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی ارتباط جمعی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت است...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس زبان تخصصی (مطالعه متون علوم اجتماعی 2) رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس زبان تخصصی (مطالعه متون علوم اجتماعی 2) رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.من...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس مقدمات تکنولوژی آموزشی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس آموزش بزرگسالان رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس آموزش بزرگسالان رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.من...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس جامعه شناسی در ادبیات فارسی رشته جامعه شناسی (پژوهشگری و تعاون) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس کلیات علم اقتصاد رشته حقوق و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس کلیات علم اقتصاد رشته حقوق و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4  صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس آمار در علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل